Privacystatement

Real Estate Office Center B.V. (REOC) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gildeweg 13
2632 BA Nootdorp
070-8200400
www.reoc.nl
info@reoc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

REOC verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant van ons bent, contact met ons zoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor het onderhouden van professioneel contact.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken.

Van klanten:

NAW-gegevens
Betaalgegevens
Login-gegevens

Van externe contacten:

NAW-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

REOC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u deze bijzondere persoonsgegevens ook niet aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een kopie ID-bewijs met daarop een Burgerservicenummer (BSN). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reoc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

REOC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van de overeenkomst
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– REOC verwerkt ook persoongegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

REOC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van REOC) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

REOC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van klanten:

Zolang de overeenkomst loopt en daarna nog zeven jaar.

Van externe contacten:

Persoonsgegevens van externe contacten worden bewaard zolang het contact loopt en/of iemand nog in functie is.

Delen van persoonsgegevens met derden

REOC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (sub-verwerkers) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan CRM-systeem Salesforce. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. REOC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt REOC uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

REOC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

REOC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. REOC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Graag verwijzen we u door naar ons Cookie Beleid.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door REOC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reoc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

REOC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

REOC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reoc.nl.

Wijzigingsdatum: 16-11-2018

Ook altijd bereikbaar zijn?Creëer ruimte voor wat écht belangrijk is

Wil je graag met een van onze medewerkers spreken over jouw backoffice werkzaamheden? Wij bellen je graag voor een vrijblijvend gesprek!